Tillstånd & Tillsyn

Kapitalförvaltarna står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem.

Kapitalförvaltarna består av företagen Kapitalförvaltarna i Kalmar AB som bedriver investeringsrådgivning samt Kaupang Kapitalförvaltning AB som bedriver försäkringsförmedling. Uppdelningen är för att det ska vara lättare för dig som kund att veta om rådgivningen rör investeringsrådgivning eller försäkringsförmedling. Båda företagen arbetar under varumärket Kapitalförvaltarna.

Kapitalförvaltarnas rådgivare är licensierade hos  SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och  kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för  anställda på finansmarknaden. Kapitalförvaltarna är anslutet ombud till  Nord FK som är bolaget som är anslutet till Swedsec.

Kapitalförvaltarna är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsdistributörer för att  du som konsument/kund ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra  välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar. Insuresec har  bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta  inom försäkringsdistribution, men också för att säkerställa en sund  konkurrens och ett stort utbud av rådgivningsmöjligheter. 

Kapitalförvaltarna är anslutna  till Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm.  Det är en branschorganisation för professionellt verksamma  försäkringsdistributörer. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med  fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom  ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina  uppdragsgivares intressen i första hand.  

Kapitalförvaltarna är anslutna  till Tydliga. Tydliga är en digital och tekniskt nytänkande förmedlarorganisation som erbjuder dig kvalificerad rådgivning  inom både försäkring och finansiella tjänster. Det ger dig som kund en stabil  nytänkande teknisk plattform Med bred kompetens, hög tillgänglighet och  effektivt samarbete finns vi och våra förmedlare där för dig och den  rådgivning du behöver.

Tillstånd av Finansinspektionen:

Kapitalförvaltarna är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- ochsjukförsäkring.

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kan ett värdepappersbolag ha anknutna ombud. Ett anknutet ombud får vara anknutet endast till ett värdepappersbolag. Kapitalförvaltarna i Kalmar AB är anknutet ombud till värdepappersbolaget United Securities AB. Som anknutet ombud kan Kapitalförvaltarna i Kalmar AB för United Securities räkning marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster. United Securities ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som Kapitalförvaltarna i Kalmar AB genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden. Klagomål i anledning av uppdrag som Kapitalförvaltarna i Kalmar AB utför som anknutet ombud ska ställas till United Securities klagomålsansvarig.

Ansvarsförsäkring

Kapitalförvaltarna har ansvarsförsäkring för försäkringsdistribution hos HDI Global SE. Ansvarsförsäkringen för försäkringsdistribution uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en skada vid försäkringsdistribution är 1 250 618 euro och den högsta ersättningen som kan betalas ut för ett år är 2 501 236 euro.

Nordic Loss Adjusting AB Adress: Box 560 44 102 17 Stockholm.Telefon: 08-411 11 60. Epost: info@nlaab.com. Hemsida: www.nlaab.com

Behöver du hjälp?
Kontakta oss på 0480 980 580 eller info@kapitalforvaltarna.se