Tillstånd & Tillsyn

Kapitalförvaltarna står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem.

Kapitalförvaltarnas rådgivare är licensierade hos  SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och  kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för  anställda på finansmarknaden. Kapitalförvaltarna är anslutet ombud till  Nord FK som är bolaget som är anslutet till Swedsec.

Kapitalförvaltarna är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsdistributörer för att  du som konsument/kund ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra  välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar. Insuresec har  bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta  inom försäkringsdistribution, men också för att säkerställa en sund  konkurrens och ett stort utbud av rådgivningsmöjligheter. 

Kapitalförvaltarna är anslutna  till Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm.  Det är en branschorganisation för professionellt verksamma  försäkringsdistributörer. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med  fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom  ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina  uppdragsgivares intressen i första hand.  

Kapitalförvaltarna är anslutna  till Tydliga. Tydliga är en digital och tekniskt nytänkande förmedlarorganisation som erbjuder dig kvalificerad rådgivning  inom både försäkring och finansiella tjänster. Det ger dig som kund en stabil  nytänkande teknisk plattform Med bred kompetens, hög tillgänglighet och  effektivt samarbete finns vi och våra förmedlare där för dig och den  rådgivning du behöver.

Tillstånd av Finansinspektionen:

Kapitalförvaltarna ärregistrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- ochsjukförsäkring.

Kapitalförvaltarna är anknutet ombud till Nord Fondkommision AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Kapitalförvaltarna ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Nord Fondkommision ansvarar för en förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Ansvarsförsäkring

Kapitalförvaltarna har ansvarsförsäkring för försäkringsdistribution hos HDI Global SE. Ansvarsförsäkringen för försäkringsdistribution uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en skada vid försäkringsdistribution är 1 250 618 euro och den högsta ersättningen som kan betalas ut för ett år är 2 501 236 euro.

Nordic Loss Adjusting AB Adress: Box 560 44 102 17 Stockholm.Telefon: 08-411 11 60. Epost: info@nlaab.com. Hemsida: www.nlaab.com

Behöver du hjälp?
Kontakta oss på 0480 980 580 eller info@kapitalforvaltarna.se